skip to Main Content

Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling fredag d. 10. marts 2017

på Det gamle Borgmesterkontor i Højer.

Deltagere: 4 fra bestyrelsen + 18 deltagere.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Planer for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter for et år

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år

10. Eventuelt

1. Bestyrelsen havde igen i år spurgt Peter Høgsgaard om han ville være dirigent ved generalforsamlingen og han havde sagt ja. Valget blev godkendt.

2. Formanden Ella Madsen aflagde udførlig beretning om skiklubbens aktiviteter i det forgangne år. P.t. har skiklubben 63 betalende medlemmer fordelt på 5 børn og 58 voksne. Sæsonen indledtes i uge 43 med svømning og skigymnastik. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder samt en julefrokost. Ryste-sammen-aften på Borgmesterkontoret i Højer d. 7.1.17 for deltagerne i årets skitur. Arrangerede tur til Alpincenter Hamburg-Wittenburg d. 14.1.17, men kun 9 personer deltog (2 bestyrelsesmedlemmer m. familier) Skitur i uge 6 til Italien til Alba v. Canezei. Her deltog i alt 23, hvor 20 tog med bus og 3 fly. Alle var enige om vi havde en fantastisk tur med godt hotel og herlige ture på ski. Eneste minus var at Steen desværre komme til skade med sit knæ, så han måtte flyves hjem. Beretningen blev godkendt.

3. Kasserer Peter Bergmann fremlagde skiklubbens regnskab for 2016 og det fremgik at der var et mindre underskud, som skyldes at udgifterne til svømning er steget markant og medlemstallet er dalende, især børnetallet. Så opfordringen lød på at alle skulle forsøge at få flere medlemmer til skiklubben, så underskud kan begrænses. Regnskabet blev godkendt. Budget 2018 blev gennemgået. Ved sidste års generalforsamling vedtog man en forhøjelse af kontingentet men der forventet dog et lille underskud. Budgettet blev godkendt. Regnskabet for årets skitur 2017 blev gennemgået og godkendt.

4. Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med uændret kontingent. Vedtaget.

5. Vi fortsætter med at have svømning og skigymnastik som faste aktiviteter.

6. Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Tre bestyrelsesmedlemmer Ella Madsen, Peter Bergmann og Hanne Rosenberg var på valg, hvor Hanne dog ikke ville genopstille. Ella og Peter modtog genvalg og bestyrelsen havde spurgt om Carl Linnet kunne tænke sig af afløse Hanne, hvilket han sagde ja til. Disse tre blev herefter valgt/genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

8. De to suppleanter Lilly Madsen og Ellen Tygesen ville begge ikke længere være suppleanter og to nye skulle findes. Jan Agermose og Dorte Andersen modtog valg uden modkandidater.

9. Der var genvalg til revisorposten v. Boh Tygesen og som revisorsuppleant blev Margrethe Abildgaard valgt.

10. Eventuelt. Hvordan kan vi får flere medlemmer? Vi kan alle gøre noget mere for at reklamere for Tønder Skiklub og henvise til vores hjemmeside www.toenderskiklub.dk Problemet med hjemmesiden er bare, at den er svær at finde og der kommer gamle oplysninger frem, som ikke lige er til at få slettet. Det skyldes den måde Google fungerer og det koster mange penge at få ens side til at poppe op i starten. Dog ville en af klubbens medlemmer, Jan Agermose, der kender lidt mere indgående til dette område, undersøge om der kunne findes en løsning på problemet. Udover vores hjemmeside har vi selvfølgelig også Facebook, hvor Ella har oprettet Tønder Skiklub som en gruppe (p.t. 41 medlemmer) Der kom også et forslag om at få lavet flyers til omdeling/fremlæggelse div. steder. Ella spurgte forsamlingen, om der var nogle ønsker til næste års skitur – det være sig sted og tidspunkt. Nogle ville gerne til Italien igen, mens andre foreslog Østrig/Zillertal. Tidspunktet gav også noget diskussion om hvor vidt der ville komme flere børnefamilier med, hvis det blev i uge 7/vinterferien.

Afslutningsvis blev der dog ikke vedtaget noget endeligt.

Det forventes af bestyrelsen konstituerer sig på et møde i uge 13.

Referent Pia Kristensen/11.3.17.

Back To Top