skip to Main Content

Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling fredag d. 22.marts på Medborgerhuset i Tønder.

Fremmødte: Fra bestyrelsen: Ella, Peter, Hans Jørgen og Pia (afbud fra Carl) samt 13 øvrige deltagere.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Planer for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 10. Eventuelt
 1. Bestyrelsen forslog Heine Andersen som dirigent. Valg modtaget og godkendt.
 2. Formanden Ella Madsen aflagde en udførlig beretning. Skiklubben har p.t. 63 medlemmer. Denne sæson startede med en hyggelig krolfturnering i Abild d. 17. maj. med god til slutning og Ecco havde været så venlige at sponsorere præmier til de tre bedst placerede. Skiklubben var vært med pølser og kartoffelsalat, som Carl og Monika på bedste vis serverede for os. I uge 43 startede svømning og skigymnastik. Svømning havde lidt flere deltagere denne sæson og det samme havde skigymnastikken, hvor vi en aften oplevede at være næsten 30 deltagere. Bestyrelsen har afholdt en række bestyrelsesmøder samt en julefrokost. Julefrokosten havde desværre nogle afbud, så måske skal vi overveje at invitere vore suppleanter med næste gang. 11. januar afholdt vi vores ryste-sammen aften, denne gang på Tønder Medborgerhus og maden blev leveret af Keen Andersen. Vi havde hyggelig aften hvor de fleste af skiturens deltagere deltog. Beretningen blev godkendt.
 3. Kasserer Peter Bergmann fremlagde skiklubbens regnskab og det blev godkendt. Også regnskabet for årets skitur blev gennemgået og her er der et lille overskud, da vi ikke fik brugt hele beløbet som den ekstra ”gratis rejse” udløser. Beløbet overføres til næste sæsons skitur. Dette blev godkendt.
 4. Bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter uændret. Dette blev godkendt.
 5. Vi fortsætter med at have svømning og skigymnastik som faste aktiviteter. I maj vil vi igen arrangere en krolf-aften med spisning i Abild.  Vi arbejder på at næste sæsons skitur går til Canezei med overnatning på Hotel Miramonti, som vi tidligere har haft rigtig gode erfaringer med. Nærmere oplysninger vil blive udsendt, når endelig aftale foreligger.
 6. Der var ingen forslag.
 7. Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Peter Bergmann, Carl Linnet og Hans Jørgen Hagensen. De modtog alle genvalg uden modkandidater.
 8. De nuværende suppleanter Jan Agermose og Dorte Andersen fortsætter som suppleanter i den nye sæson.
 9. Finn Hasberg havde sagt ja til at fortsætte som revisor og Margrethe Abildgaard som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt.
 10. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Bestyrelsen mødes mandag d. 25. marts hos Peter Bergmann.

 

Referent: Pia Kristensen, 24.marts 2019.

Back To Top