Vedtægter


Vedtægter for Tønder Skiklub.

 

1.

 

Klubbens navn er Tønder Skiklub. Den er stiftet den 20.05.87, og hjemstedet er Tønder Kommune.

 

2.

 

Klubbens formål er at fremme interessen for skisport, og give medlemmerne muligheder for at udøve skisport, samt at give mulighed for at dyrke idrætsgrene, der naturligt falder ind under en skiklubs virke.

 

3.

 

Klubben er godkendt af Tønder Kommune og registreret i Kultur og fritidsafdelingen og  underkastet de kommunale foreningslove og regler.

 

4.

 

Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig nærværende vedtægter. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge. Ved optagelse udfyldes en indmeldelsesblanket.

 

5.

 

 • Kontingent opkræves pr mail og  betales via netbank forud for sæsonen, kvittering gælder som medlemsbevis.
 • Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren, og det berettiger ikke til refusion af kontingent. 
 • Eksklusion af et medlem p.g.a. kontingentrestance kan af bestyrelsen meddeles skriftligt med 8 dages varsel, og det ekskluderede medlem kan ikke optages igen, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 • Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler eller, at et medlem har skadet klubbens omdømme, kan medføre eksklusion, som kun kan besluttes af bestyrelsen. Eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling. Et af generalforsamling ekskluderet medlem kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 


6.


 • Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 • Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
 • Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • Alle aktiviteter er på medlemmernes eget ansvar. 

 

7.

 

 • Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af  april måned og generalforsamlingen varsles med minimum 2 uger på skiklubbens hjemmeside.
 • Gyldig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftlig til formanden senest en uge før.
 • Alle fremmødte restancefri medlemmer har stemmeret.
 • Spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kræver lovændringer mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
 • Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

                                                              

    8.

                                                                       

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

 

 

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget.
 • Fastsættelse af indskud og kontingent.
 • Planer for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 • Evt.

 

Der føres protokol i rimeligt omfang og over alle væsentlige beslutninger.

 

9. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis flertallet i bestyrelsen kræver det, eller hvis mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer  skriftligt har stillet krav herom med forslag til dagsorden, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

10.

 

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Kan posten som kasserer ikke besættes af et bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen vælge at finde en person udefra til at varetage posten.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år og kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige år.

Genvalg kan finde sted.

 

 

    11.

 

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

 Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 Protokol føres i rimeligt omfang.           

 

12.

 

Bestyrelsen nedsætter selv de udvalg, den finder nødvendigt.

Formænd for disse udvalg udpeges blandt bestyrelsens medlemmer.

 

13.

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubbens formue opbevares i et lokalt pengeinstitut.

Kassereren kan på betryggende måde opbevare op til 1000,- kr. som kontant beholdning.

 

14.

 

Klubben tegnes af formand og næstformand.

 

15.

 

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Opløses klubben tilfalder dens midler og ejendele idræts- og ungdomsarbejdet i Tønder kommune.

 

----------------------------------

 

 

Disse vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 14. april 2023.