Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling torsdag d. 24. marts 2022 på Abild Gl Skole.


1. Valg af dirigent
Peter Høgsgaard blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i forhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Skiklubbens formand Ella Madsen aflagde beretning om klubbens aktiviteter.
Vi har pt. 51 medlemmer heraf 13 børn.
Vi har haft krolf I Abild med ca 20 deltagere, Carl og Monika sørgede for grillmad, et rigtigthyggeligt arrangement.
Der var skigymnastik fra uge 43-5 og tak til Herdis for at få os i form til skituren. Vi har ikke været så mange i denne sæson, men det skyldes nok coronaen.
Der har været god tilslutning til svømning, godt hjulpet på vej ved at flere har benyttet sig af familieprisen, hvor man også kan tage børnebørn med. Vores livredderordning har desværre ikke fungeret optimalt, da afbud i sidste øjeblik har givet en del bøvl for Ella med at finde afløsere. Dog har svømmehallen været behjælpelig med at stille livredder til rådighed, så vi kunne komme i vandet. Vi skal have lavet en ordning, der fungerer bedre – mere herom i punktet kontingent.
Bestyrelsens julefrokost blev aflyst pga. corona.
I januar havde vi en hyggelige ”ryste-sammen”-aften. Da vi kun var 14 deltagere, tilbød Ella at lægge hus til samt stå for maden.
Skituren i uge 6 gik i år igen til Canazei/Alba og vi havde en fantastisk tur med flot vejr(undtaget en enkelt dag) ingen skader, dejligt samvær og et fint hotel (Miramonti) Vi var 14 deltagere og det udløste en gratis rejse og for disse penge fik vi morgenmad/aftensmad da vi ankom/ rejste af samt diverse afterskiing i ”Heines kælder”.
Beretning blev godkendt
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Lena, vores kasserer, fremlagde regnskaberne for skituren og Tønder Skiklub.
Skituren gav et mindre underskud,(udgifter i Canazei samt transport til Padborg retur med Tramms busser) men da vi havde midler på kontoen fra forrige skitur vi kunne tage af, betød det ikke noget.
Begge regnskaber blev godkendt.
4. Kontingent
Der har været bøvl med at få livreddere til nogle af vore svømmetider. Hidtil har vi betalt kr. 150,-/time til vore 2 faste livreddere, men for at sikre at der er livreddere hver gang, vil bestyrelsen foreslå at lave en aftale med svømmehallen, hvor de stiller en livredder til rådighed. Det er en lidt dyrere løsning, kr. 350,-/time, så vi vil gerne hæve kontingentbetalingen fra kr.250 til kr. 300 for voksne.
Forslaget blev vedtaget.
5. Planer for det kommende år
Der vil være krolf og vi håber at finde en dato i maj (dato kommer snart)
Ellers vil vi fortsætte med skigymnastik og svømning
Skituren næste år skal gå til Østrig. Vi afventer tilbud fra Højmark rejser og vores krav er bl.a. at hotellet skal ligge tæt ved lift eller at man kan stå på ski hen til liften.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
7. Valg til bestyrelse
Formand Ella Madsen og sekretær Pia Kristensen var på valg og begge modtog genvalg.
Begge blev genvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter for et år.
Der var genvalg af Dorthe Lykkegaard Schmidt og Steen Utoft Kristensen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
Finn Hasberg blev genvalgt som revisor og Svend Madsen blev suppleant.
10. Eventuelt.
Intet under eventuelt.


Referent: Pia Kristensen / 25.3.22Referat fra Tønder Skiklubs ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 12.8.21.hos Ella i Abild.Deltagere: Ella, Svend, Carl, Karsten og Anne, Peter H., Heine, Jan A. og Pia.


Dagsorden:
1. Dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen. Jan Agermose har sagt ja til at stille op som bestyrelsens femte medlem.
3. Forslag til ændring af vedtægt vedrørende kassererposten: § 10 tilføjes: ”Kan posten som kasserer ikke besættes af et bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen vælge at finde en person udefra til at varetage posten.”
4. § 14 ændres fra "Klubben tegnes af formand og kasserer." til "Klubben tegnes af formanden."
5. Eventuelt


1. Heine Andersen blev foreslået som dirigent og blev vagt.
Han takkede for valget og kunne herefter konstatere at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt på mail samt offentliggjort på klubbens hjemmeside d. 23. juli og dermed lovligt indvarslet.
2. Jan Agermose ville gerne stille op som det femte med af bestyrelsen og valget af ham blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens forslag om tilføjelsen til § 10 vedr. kassererposten blev enstemmigt vedtaget.
4. Bestyrelsens forslag til ændring af § 14 blev efter en drøftelse ændret til ”Klubben tegnes af formanden og næstformanden” . At lade en formand alene tegne en forening, er ikke helt er i overensstemmelse med de vilkår som en støtteberettiget forening er underlagt. Der skal normalt være en form for kontrol indbygget, så kasserer ændres til næstformand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. I øjeblikket er der 14 tilmeldte til skituren.


Heine sluttede den ekstraordinære generalforsamling af med tak for god ro og orden.


13.8.21 / Pia Kristensen, sekretær