Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling fredag d. 4. september 2020 på Abild gl. skole.

 

Fremmødte: Fra bestyrelsen: Ella, Carl, Peter, Hans Jørgen og Pia samt  15 øvrige deltagere.

Generalforsamlingen skulle have fundet sted i marts men pga. corona afholdes den først nu.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Planer for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 10. Eventuelt

 

 • 1) Ella foreslog Heine Andersen som dirigent. Valg modtaget og godkendt.
 • 2) Formanden Ella Madsen aflagde en udførlig beretning.
 • Skiklubben har stort set det samme antal medlemmer som sidste år, ca. 60.
 • Aktiviteter: Krolf d. 23.5.19 i Abild hvor Carl og Monika stod for dejlig grillmad. Heine vandt og der var fine præmier til de tre bedste. Krolf d. 27.8.20 (skulle have været afholdt i foråret men blev udskudt pga. corona) Vi var ca. 14 deltagere til endnu et hyggeligt aftenarrangement  med grillmad og dejligt vejr.  Takket været Ella var der præmier til alle.
 • Skigymnastik: God tilslutning med op til 30 deltagere og tak til Herdis, som havde 25 års jubilæum,  for at få os i god form til skituren. Eneste minus var, at vi sidst i sæsonen blev ”forvist” fra drengenes gymnastiksal, men vi kunne afvikle de sidste 3-4 gange i Medborgerhusets sal, der dog ikke havde adgang til badefaciliteter.
 • Svømning: Fungerede fortsat godt med Ulla og Claus som livreddere og var lidt bedre besøgt end forrige år.
 • Julefrokost:  Bestyrelsen holdt  julefrokost hos Ella d. 7.12. Foreslår vi inviterer suppleanterne med næste gang.
 • Ryste-sammen aften:  Blev afholdt på Abild Gl. Skole med hyggeligt samvær og god mad. Næsten alle turens deltagere deltog.
 • Skituren 2020: Vi havde en fantastisk tur med 26 deltagere, hvilket betød 2 frirejser, som var med til at dække udgifterne til morgenmad den første dag, aftensmad på  afrejsedagen samt afterskiing.
 • Dog måtte vi vinke farvel til Peter Høgsgaard lige inden turens afslutning, da han fik et skrub og et ildebefindende og måtte flyves hjem. Blev heldigvis hurtig frisk igen.
 • Beretningen blev godkendt.
 • 3) Skiklubbens regnskab: Kasserer Peter Bergmann fremlagde først skiklubbens regnskab, hvor der var et lille minus på 1514 kr. Ingen kommetarer og regnskabet blev godkendt.
 • Skiturens regnskab: Regnskabet har et overskud på 8691 kr., som skyldes de 2 frirejser vi fik, da vi blev i alt 26 deltagere på turen. Der var kommetarer/spørgsmål til overskuddet – om det kunne bruges til at nedsætte prisen på enkeltværelser, da de var blevet voldsomt dyrere. Det mente flere ikke var nogen god ide – men Ella vil kontakte Højmark om prisen (3000 kr.) virkelig kunne passe!
 • Der står ikke nogen steder, hvad evt. overskud skal bruges til. Regnskab blev godkendt.
 • Budget: Peter fremlagde budget for næste år. Budget blev godkendt.

 

 • 4) Kontingent. Som det fremgik af klubbens regnskab var der et lille underskud. For at undgå det fremover samt følge den almindelige prisudvikling foreslås en forhøjelse af kontingentet således:
 • Voksen:  200 kr. stiger til 250 kr. og Familie: 500 kr. stiger til 550 kr. Øvrige: Uændret.
 • Forhøjelsen blev godkendt.
 • 5) Kommende planer: Vi holder fast ved de hidtidige aktiviteter. Årets skitur går igen til Canezei. Taget til efterretning.
 • 6) Forslag: Der var kommet forslag om en vedtægtsændring fra Steen Utoft vedrørende annonceringen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Han foreslår at vi ikke længere skal annoncere i en trykt avis med nøjes med hjemmesiden, for især at spare udgifterne hertil.
 •  Jævnfør gældende vedtægt §7 skal generalforsamlingen varsles i pressen med mindst 2 ugers varsel. Forslås ændret til: At generalforsamlingen varsles med mindst 2 uger på Tønder Skiklubs hjemmeside.
 • For at kunne ændre en vedtægt skulle selve ordlyden af ændringsforslaget have været bragt  i indkaldelsen, så man havde tid og mulighed for tage stilling til forslaget.  Det havde vi desværre ikke fået med. Derfor kunne det ikke vedtages på aftenens møde trods positive tilkendegivelser. Vi  besluttede  derfor at tage det med på næste års generalforsamling – og må derfor bekoste endnu en annonce i avisen til den tid.
 • På mødet blev bestyrelsen også opfordret til at se på PR for klubben, evt. en lille folder, mere kontakt til pressen samt  facebook. Taget til efterretning.
 • 7) Valg til bestyrelsen: Ella (formand) og Pia (sekretær)var på valg og modtog begge genvalg uden modkandidater.
 • 8) Valg af suppleanter: Dorte Andersen og Jan Agermose fortsætter som suppleanter i den nye sæson.
 • 9) Valg af revisor og revisorsuppleant: Finn Hasberg fortsætter som revisor. Margrethe Abildgaard ville ikke længere være revisorsuppleant og i stedet blev Carsten Højlund valgt.
 • 10) Eventuelt. Spørgsmål om betaling af kontingent: Senest d. 15. december.
 • Spørgsmål om årets skitur i forhold til Corona - hvordan er det med bestilling, aflysning, sikkerhed…
 • Carl kunne fortælle, at i Østrig er der allerede taget  en lang række forholdsregler mht.  afstand og hvor mange man må være. Ella vil forhøre sig hos Højmark, hvordan det bliver med turen til Canezei.  Også en god ide at tjekke ens rejseforsikring.

 

 • Heine sluttede generalforsamlingen  med at takke for god ro og orden.
 • Derefter var der fællesspisning  og efterfølgende kaffe.

 

6.9.2020, Referent Pia Kristensen